Skip to content

Training 03

(EN) Negotiation & Conflict Resolution

(DE) Verhandlung und Konfliktlösung

(CZ) Vyjednávání a řešení konfliktních situací

 

(EN) Contents

I. Persuasiveness

Basic principles of persuasiveness

Authenticity / Assertiveness

External preparation

Identifying strengths and weaknesses

II. Argumentation

Basic principle of argumentation

Argumentation based on the way information is perceived

Argumentation based on motivation

Argumentation based on needs

Argumentation based on parameters

Argumentation based on vision and values

Preparing an argument

Body language

III. Negotiation

Basic principles of negotiation

Preparing for negotiation

Conducting a negotiation

Basic negotiation methods

Creating a VISION for a specific situation

Idea MAP of the situation

SWOT analysis of the situation

BATNA (best alternative to a negotiated agreement)

ZOPA (zone of possible agreement – limits)

NOPA (agreement impossible)

Negotiation strategies

Negotiation tactics

Auxiliary methods

Mediation

Arbitration

Active listening

Brainstorming

Reverse brainstorming

SIPOSU

DEF

(DE) Inhalt

I. Überzeugungskraft

Grundprinzipien der Überzeugungskraft

Authentizität / Durchsetzungsvermögen

Externe Vorbereitung

Ermittlung von Stärken und Schwächen

II. Argumentation

Grundprinzip der Argumentation

Argumentieren auf der Grundlage der Informationswahrnehmung

Argumentation auf der Grundlage der Motivation

Argumentation auf der Grundlage den Bedürfnissen

Argumentation auf der Grundlage von Parametern

Argumentation auf der Grundlage von Vision und Werten

Vorbereitung der Argumentation

Körpersprache

III. Verhandlung

Grundprinzipien der Verhandlung

Vorbereitung auf die Verhandlung

Führen einer Verhandlung

Grundlegende Verhandlungsmethoden

Erstellung einer VISION für eine bestimmte Situation

Idea MAP der Situation

SWOT-Analyse der Situation

BATNA (beste Alternative zu einer ausgehandelten Vereinbarung)

ZOPA (die Rahmen möglicher Übereinstimmung)

NOPA (Vereinbarung unmöglich)

Verhandlungsstrategien

Verhandlungstaktiken

Hilfsmethoden

Mediation

Schlichtung

Aktives Zuhören

Brainstorming

Umgekehrtes Brainstorming

SIMÖVO

DÄG 

(CZ) Obsah

I. Přesvědčivost

Základní principy přesvědčivosti
 
Autenticita / asertivita
 
Vnější příprava
 
Zjištění silných a slabých stránek

II. Argumentace

Základní princip argumentace
 
Argumentace na základě způsobu vnímání informací
 
Argumentace na základě motivace
 
Argumentace na základě potřeb
 
Argumentace na základě parametrů
 
Argumentace na základě vize a hodnot
 
Příprava argumentace
 
Řeč těla
 
III. Vyjednávání
 
Základní principy vyjednávání
 
Příprava na vyjednávání
 
Vedení vyjednávání
 
Základní metody vyjednávání

Tvorba VIZE pro konkrétní situaci

Myšlenková MAPA situace

SWOT analýza situace

BATNA (nejlepší alternativa k vyjednané dohodě)

ZOPA (zóna možné dohody – limity)

NOPA (dohoda nemožná)

Strategie
vyjednávání
 
Taktiky vyjednávání
 
Pomocné metody

Mediace

Arbitráž

Aktivní naslouchání

Brainstorming

Reverzní brainstorming

SIMONA

PVC